Leveringsvoorwaarden

Particulieren

1. Deelname is gratis voor particulieren.
2. Deelname aan de Florijn is op eigen risico. Er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst ieder moment beëindigen , zonder opgaaf van redenen. Stichting De Florijn Nederland zal daarmee, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere  zwaarwegende redenen.
4. Indien er bij beëindiging door de Stichting nog een positief saldo rest op de rekening van de particulier, dan zal de Stichting het bedrag in Euro, per bank, uitkeren tegen een koers van 95 cent per Florijn.
5. Particulieren kunnen Florijn aankopen en uitgeven, maar niet terugwisselen naar Euro.
6. De Stichting zal uw gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

Bedrijven Algemeen

1. Deelname kost 10 Florijn per maand, exclusief BTW. De contributie wordt jaarlijks van uw Florijn rekening afgeschreven. Deelname is op basis van ‘niet goed, geld terug’. Heeft u geen of nauwelijks toegevoegde waarde van de Florijn genoten, blijkens het ontbreken van omzet of betalingen met Florijn (door het gebruik van kredietruimte), dan storten wij het hele bedrag terug op uw rekening. U kunt dan wél lid blijven.
2. Deelname aan de Florijn is op eigen risico. Er kunnen géén rechten worden ontleend aan deelname.
3. Bij transacties in Florijn geldt dat 1 Florijn = 1 Euro. Het is niet toegestaan andere prijzen voor betalingen in Florijn te vragen dan voor betalingen in Euro.
4. Beide partijen kunnen de overeenkomst ieder moment beëindigen , zonder opgaaf van redenen. Stichting De Florijn Nederland (De Stichting) zal daar, vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, uiterst terughoudend mee zijn en alleen deelname beëindigen indien er sprake is van misbruik of andere  zwaarwegende redenen.
5. Indien er bij beëindiging door de Stichting nog een positief saldo lager dan F 200,- rest op de bedrijfsrekening dan zal de Stichting het bedrag in Euro, per bank, binnen een maand, uitkeren tegen een koers van 95 cent per Florijn. Indien het bedrag hoger is dan F 200,-, dan zal de Stichting het bedrag te koop aanbieden in het Wisselkantoor en uitbetalen zodra het bedrag is verkocht.
6. Indien er bij beëindiging een negatief saldo resteert als gevolg van een openstaand krediet, dan moet het krediet in twaalf (12) gelijke termijnen worden afbetaald.
7. De Stichting zal uw gegevens nooit verhandelen of op enig andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe van rechtswege gedwongen.

Florijn Wisselkantoor

1. Bedrijven kunnen Florijn die zij hebben omgezet, maar niet zinvol binnen het netwerk kunnen besteden, te koop aanbieden in het wisselkantoor op de Florijn website.
2. De maximale vraagprijs is 95 cent per Florijn. Aanbiedingen tegen een lagere koers zijn mogelijk, prijzen kunnen worden gezet in tienden van centen. Bijvoorbeeld: 0,931.
3. De goedkoopste aanbieding wordt altijd het eerste verkocht. Bij aanbiedingen tegen dezelfde koers geldt dat de oudste het eerste wordt verkocht.
4. Indien (een deel van) het aangeboden bedrag wordt verkocht, dan wordt het daarvoor betaalde bedrag in Euro binnen vijf (5) werkdagen overgemaakt naar de bankrekening van het verkopende bedrijf.
5. De Stichting doet er alles aan om een goede koers (om en nabij de 95 cent) te handhaven en beschikt over ruime mogelijkheden daartoe. De Stichting is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de koers van de Florijn, noch voor de snelheid waarmee wordt gewisseld.

Kredietverlening

1. Bedrijven komen allen in principe in aanmerking voor krediet. De Stichting overweegt bij het al dan niet toekennen van krediet:
– de reputatie van het bedrijf
– kredietwaardigheid
– de ruimte in het netwerk (krediet is nieuw geld en de Stichting beheert de geldhoeveelheid om een goede koers te handhaven)
– onderpand
– de plannen van het bedrijf met het krediet
– betalingsmoraal in het verleden.
2. Kredieten zijn doorlopend en gratis.
4. Debiteuren moeten één twaalfde (1/12) per maand afbetalen, maar kunnen dat bedrag wel weer direct uitgeven. Als de debiteur meer dan 1/12e van de roodstand inkomen heeft gehad (door omzet), dan is dat ook voldoende. Heeft een bedrijf een gedeelte van een twaalfde aan omzet, dan moet de rest worden bijgestort.
5. De debiteur verschaft de Stichting toestemming om 1/12e van de roodstand maandelijks in Euro af te schrijven van een bankrekening. De Stichting maakt daarvan gebruik indien de debiteur die maand minder dan 1/12e van de roodstand in Florijn heeft omgezet. Met dit geld koopt de Stichting Florijn aan in het wisselkantoor en stort dat op de Florijn rekening van de debiteur. De 5% die de Stichting daarbij overhoudt dienen ter bekostiging van het krediet.
6. Het krediet is gratis. Wel houdt de Stichting (minimaal) 5% over aan het aankopen van Florijn met euroaflossing van het krediet.
7. De Stichting heeft het recht de maandelijkse aflossing tijdelijk te verhogen tot 1/11e, 1/10e of 1/9e van de roodstand. Zij maakt hiervan alleen gebruik als er een overaanbod van Florijn in het wisselkantoor is, en de geldhoeveelheid moet worden verkrapt. De Stichting maakt dit, indien zij voornemens is hiertoe over te gaan, minimaal twee weken voor het afschrijven kenbaar, via de website.
8. De Stichting heeft het recht de kredietruimte te verkrappen. Zij doet dit als er zorgen zijn over de kredietwaardigheid en/of betalingsmoraal van de debiteur, of om de geldhoeveelheid te verkrappen als gevolg van overaanbod op de beurs.
9. Indien de deelnemer of de Stichting eenzijdig de overeenkomst om hem of haar moverende redenen beëindigt, moet eventueel nog openstaand krediet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar, in 12 maandelijkse termijnen worden afgedaan.